Iniciar el servei xrdp per depuració: (obrir a dues sessions diferentes)

/usr/sbin/xrdp-sesman -ns
xrdp -ns