Per veure les edicions disponibles:

DISM /online /Get-CurrentEdition

Per canviar la edició i especificar un nou número de série, vàlid per aquella edició:

DISM /online /Set-Edition:ServerStandard /ProductKey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX /AcceptEula