Per treure totes les línies que porten comentaris, utilitzant l’editor vi, cal posar la següent comanda:

:g/\v^(#|$)/d