Per guardar configuracions de hosts vells on per accedir-hi cal habilitar opcions de seguretat que ja estan descartades es necessita el fitxer config, que està dintre del directori .ssh del perfil de l’usuari.

touch config
chmod 600 config

Exemple per accedir a un servidor vell:

host curtits
  HostName curtits.fym.local
  User root
  HostKeyAlgorithms +ssh-rsa,ssh-dss

En aquest cas, un ssh curtits permetria fer la connexió a un Centos 6.5