Matar totes les connexions que estan connectades amb una base de dades:

-- Per SQL Server 2012 o superior

USE [master];

DECLARE @kill varchar(8000) = '';  
SELECT @kill = @kill + 'kill ' + CONVERT(varchar(5), session_id) + ';'  
FROM sys.dm_exec_sessions
WHERE database_id  = db_id('MyDB')

EXEC(@kill);
-- Per 2000,2005 o 2008

USE master;

DECLARE @kill varchar(8000); SET @kill = '';  
SELECT @kill = @kill + 'kill ' + CONVERT(varchar(5), spid) + ';'  
FROM master..sysprocesses  
WHERE dbid = db_id('MyDB')

EXEC(@kill);