Per canviar de nom el host i la configuració d’un SAP HANA cal, com a root, utilitzar el comandament hostnamectl per canviar el nom del host del linux, i el /hana/shared/hdblcm/hdblcm amb la acció 9 (rename_system).

També tenir cura del /etc/hosts