Des del terminal:

Veure la taula de rutes: netstat -rn
Afegir una ruta estatica (sense persistencia): sudo route -n add 172.17/16 192.168.60.1
Esborrar una ruta estàtica: sudo route -n delete 172.17/16

Llistar tots els serveis de xarxa: networksetup -listallnetworkservices
Canviar un nom: networksetup -renamenetworkservice “NOM VELL” “NOM NOU”
Obtenir informació: networksetup -getinfo “NOM SERVEI”
Obtenir totes les rutes estàtiques (persistents): networksetup -getadditionalroutes “NOM SERVEI”
Establir una ruta estàtica persistent: networksetup -setadditionalroutes “NOM SERVEI” 172.17.0.0 255.255.0.0 192.168.60.1
Esborrar les rutes estàtiques, igual que abans però sense informació de rutes.