En un domini només hi pot haver una politica de contrasenyes. Es pot veure amb el comandament powershell:

Get-ADDefaultDomainPasswordPolicy

Es poden establir politiques de contrasenyes aplicades a usuaris o grups amb els comandaments:

New-ADFineGrainedPasswordPolicy -ComplexityEnabled 0 -MinPasswordAge "0" -MinPasswordLength 6 -PasswordHistoryCount 0 -Name "NoComplexe" -Description "Sense complexitat a la contrasenya" -Precedence 1
Add-ADFineGrainedPasswordPolicySubject -Identity "NoComplexe" -Subjects "PanelPC"
Get-ADFineGrainedPasswordPolicy -filter *
Get-ADUserResultantPasswordPolicy -Identity PanelPC
Remove-ADFineGrainedPasswordPolicySubject -Identity "NoComplexe" -Subjects "PanelPC"

Important, al comandament per crear una nova política (New-ADFineGrainedPasswordPolicy), el paràmetre Precedence, que estableix l’ordre en el que s’apliquen aquestes politiques quan colisionen.