D’aquesta manera es poden introduir els paràmetres de les preguntes d’una forma més senzilla de cara al manteniment de les consultes:

/* SELECT  DocDate FROM OINV FA  */ 

declare @desde as date
declare @finsa as date

set @desde = /* FA.DocDate */  '[%0]'
set @finsa = /* FA.DocDate */  '[%1]'

select 'FC/MI' 'Tipus'
,O.DocDate 'Data Factura'
,SE.SeriesName+'/'+CONVERT(nvarchar,O.DocNum) 'Numero Factura'
,L.ItemCode 'Codi Article'
,IT.ItemName 'Descripcio Article'
,F.Code 'Codi Familia'
,F.Name 'Familia'
,SF.Code 'Codi SubFamilia'
,SF.Name 'SubFamilia'
,MONTH(O.DocDate) 'Mes'
,YEAR(O.DocDate) 'Any'
,DATEPART(ISO_WEEK,O.DocDate) 'Setmana'
,L.Quantity 'Quantitat'
,L.unitMsr 'Unitat de Compra'
,L.LineTotal 'Import'
from OPCH O
join PCH1 L on L.DocEntry=O.DocEntry
join NNM1 SE on SE.Series=O.Series
join OITM IT on IT.ItemCode=L.ItemCode
left join [@INT_FAMILY] F on F.Code=IT.U_family
left join [@INT_SUBFAMILY] SF on SF.Code=IT.U_Subfamily
where O.DocDate>=@desde and O.DocDate<=@finsa