Paginació

Consultes per obtenir paginació de resultats

SQLServer 2000

USE AdventureWorks
GO
DECLARE @StartRow INT
DECLARE @EndRow INT
  SET  @StartRow = 120
  SET @EndRow = 140
CREATE TABLE #tables (RowNumber INT IDENTITY(1,1),
        FirstName VARCHAR(100), LastName VARCHAR(100),
        EmailAddress VARCHAR(100))
INSERT INTO #tables (FirstName, LastName, EmailAddress)
  SELECT  PC.FirstName, PC.LastName, PC.EmailAddress
  FROM  Person.Contact PC
  ORDER BY FirstName, LastName, EmailAddress
SELECT  FirstName, LastName, EmailAddress
  FROM  #tables
  WHERE  RowNumber > @StartRow
    AND RowNumber < @EndRow
DROP TABLE #tables
GO

SQL Server 2005 – 2008

USE AdventureWorks
GO
DECLARE @StartRow INT
DECLARE @EndRow INT
  SET  @StartRow = 120
  SET @EndRow = 140
SELECT  FirstName, LastName, EmailAddress
  FROM (
  SELECT  PC.FirstName, PC.LastName, PC.EmailAddress,
        ROW_NUMBER() OVER(
      ORDER BY PC.FirstName, PC.LastName,PC.ContactID) AS RowNumber
    FROM  Person.Contact PC) PersonContact
  WHERE  RowNumber > @StartRow
    AND RowNumber < @EndRow
  ORDER BY FirstName, LastName, EmailAddress
GO

SQL Server 2012 +

USE AdventureWorks2008R2
GO
DECLARE @RowsPerPage INT = 10, @PageNumber INT = 5
SELECT *
FROM Sales.SalesOrderDetail
ORDER BY SalesOrderDetailID
OFFSET @PageNumber*@RowsPerPage ROWS
FETCH NEXT 10 ROWS ONLY
GO

Referéncia: https://blog.sqlauthority.com/2017/02/26/pagination-sql-server-interview-question-week-111/

image_pdfimage_print
Per |2018-08-11T12:04:43+00:0030/4/2018 12:15|Fragments, SQL Server|
Aquest lloc web utilitza galetes per millorar el rendiment i la experiencia de navegació. D'acord