Filtre nomes paquets de broadcast i multicast

broadcast and multicast

Filtre nomes paquets que venen d’una adreça MAC que comença amb 9c:53:cd

eth.addr[:3] == 9c:53:cd

Pàgina amb més informació: 6.4. Building Display Filter Expressions (wireshark.org)