Clonar el repositori SVN com a Git, tenint en compte el mapeig d’usuaris a l’arxiu SVN/users.txt

git svn clone https://davidm@172.20.1.40/svn/SBO --authors-file=SVN/users.txt --no-metadata --prefix "" --trunk /INTRXCorePlugins/PLGPROD GITSVN/PLGPROD

Afegir un destí remot al repositori local

git remote add origin https://codi.davidmarti.cat/desenvolupament/PLGPROD.git

Enviar els canvis al repositori remot

git push origin --all

Per veure tots els usuaris d’un repositori SVN i crear un fitxer users.txt

svn log --xml --quiet | grep author | sort -u | perl -pe 's/.>(.?)<.*/$1 = /' > ../users.txt

Per fer un checkout d’un projecte SVN

svn checkout https://davidm@172.20.1.40/svn/SBO/INTRXCorePlugins/PLGPROD PLGPROD --username davidm