Amb la eina cvsimport de git

Els comandaments login/logout només son necessaris quan estem treballant en remot (amb els repositoris :peserver:)

Per fer login al repositori CVS:

cvs -d :pserver:davidm@172.20.1.14:/CVS_Java login

Importar un mòdul a un repositori GIT

git cvsimport -v -a -k -d :pserver:davidm@172.20.1.14:/CVS_Java -C amfFDS amfFDS
(alternativa local) git cvsimport -v -a -k -d /opt/CVS/CVS_Java -C amfFDS amfFDS

Esborrar la branca origin que crea el procés d’importació i que no necessitem per rés

git branch -D origin

Afegir el repositori remot

git remote add DMB https://codi.davidmarti.cat/cvs_java/amffds.git

Pujar el projecte al repositori remot

git push DMB --all

Desconnectar del CVS

cvs -d :pserver:davidm@172.20.1.14:/CVS_Java logout