Script bash Linux per matar processos fdserver que no tenen associada una connexió:

#/bin/bash
# Matar processos FDServer que no tenen una connexió assignada
# 16/10/2018 David Marti

# SINTAXI: ./kproc [matar]

# Si s'especifica el paramatre opcional [matar] es mataran els processos candidats

echo "Inici de proces ..."

matar=0
if [ "$1" = "matar" ]; then
 matar=1
 echo "ATENCIO: Es mataran els processos candidats"
else
 echo "(Els processos candidats no es mataran, tranquil)"
fi

procs=$(ps -ef | awk '{print $2 " " $8}' | grep -i fdserver | awk '{print $1}')
echo "Processos FDServer = " $procs

conn=$(netstat -anp | grep fdserver | awk '{print $7}' | awk -F'/' '{print $1}')
echo "Connexions FDServer = " $conn

notrobats=0
trobats=0
matats=0

for p in $procs
do
 trobat=0
 for c in $conn
 do
  if [ $p = $c ]; then
   trobat=1
   ((trobats++))
   break
  fi
 done
 if [ "$trobat" == "0" ]; then
  ((notrobats++))
  echo Proces $p no trobat, candidat a morir ...
  echo DETALL: $(ps -p $p -o etime -o comm= -o cmd)
  if [ $matar == "1" ]; then
   kill -9 $p
   echo Proces $p matat!
   ((matats++))
  fi
 fi
done

echo "* Trobats  = $trobats"
echo "* No trobats = $notrobats"
echo "* Matats   = $matats"

echo Fi del proces