Per actualitzar les claus dels paquets:

# Download the new key
curl "https://packages.gitlab.com/gpg.key" -o /tmp/omnibus_gitlab_gpg.key

# Import the key
## Debian/Ubuntu/Raspbian
sudo apt-key add /tmp/omnibus_gitlab_gpg.key

# CentOS/OpenSUSE/SLES
sudo rpm --import /tmp/omnibus_gitlab_gpg.key