Per netejar la memòria cau del DNS (Flush DNS) a un ordinador amb Macos cal aplicar aquest comandament des de la consola:

sudo dscacheutil -flushcache; sudo killall -HUP mDNSResponder