Tradicionalment el FDServer es configura amb xinetd, però a les últimes versions de les distribucions Linux està costant trobar-lo, per tant, la millor alternativa és configurar-lo com a servei dintre del Systemd, que es l’entorn actual per fer aquests tipus de configuracions.

Creem el fitxer /etc/systemd/system/fdserver.socket:

[Unit]
Description=Servidor FDS

[Socket]
ListenStream=7500
Accept=yes

[Install]
WantedBy=sockets.target

Creem el fitxer /etc/systemd/system/fdserver@.service:

[Unit]
Description=Servidor FDS (Connexio)

[Service]
User=root
ExecStart=/usr/FDS/bin/fdserver
StandardInput=socket

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Activem i iniciem el socket amb:

systemctl enable fdserver.socket
systemctl start fdserver.socket

Amb això, el systemd escoltarà al port 7500 i per cada connexió que rebi, crearà un servei /usr/FDS/bin/fdserver per atendre la connexió, tal com fa el xinetd.