Al SAP Business One, quan surt aquest error:

Només cal anar a la carpeta on està instal·lat el runtime del Crystal Reports, habitualment C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64_x64 i renombrar el fitxer rsaauditingw.dll a rasauditingw.dll.bak.

Al reiniciar el SAP Business One i demanar un llistat o formulari, l’error ja no surt.