Per deshabilitar a una màquina windows la funció d’enrutar paquets a altres xarxes:

Al registre, anar a HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters. 
Si no hi es, crear un nou REG_DWORD anomenat IPEnableRouter. 
Establir IPEnableRouter a 1 i reinicar.