Descarregar de la memória totes les taules d’un esquema:

DROP PROCEDURE unload_tables;

CREATE PROCEDURE unload_tables( IN pi_schema VARCHAR(60), IN pi_table VARCHAR(60) ) LANGUAGE SQLSCRIPT AS
CURSOR c_cursor1 FOR
SELECT TABLE_NAME
FROM M_CS_TABLES
WHERE RECORD_COUNT != 0
  AND SCHEMA_NAME = :pi_schema
  AND (TABLE_NAME = :pi_table or :pi_table = '');
BEGIN
  FOR cur_row as c_cursor1() DO
    EXEC 'UNLOAD "' || :pi_schema || '"."' || cur_row.TABLE_NAME || '"';
  END FOR;
END;

-- unload all tables of schema SAPBW1

call unload_tables('SAPBW1','');