Notes varies sobre el manteniment dels controladors de domini Windows

net start/stop kdc per iniciar i parar el servei de Kerberos

klist tickets o purge per veure i netejar els tiquets en cache

netdom resetpwd /s:Servidor /ud:DOMINI\Administrador /pd:* per reiniciar la compta de l’equip al domini

dcdiag /v per diagnosticar el controlador de domini