Comandament per veure quan es va iniciar la actual instància del servidor SQL Server

-- Get the Last SQL Service Restart
SELECT sqlserver_start_time  AS LastSQLServiceRestart FROM sys.dm_os_sys_info