Comandaments per crear un usuari i assignar-li permisos per utilitzar una base dades

create user 'usuari'@localhost identified by 'contrasenya'
grant usage on *.* to 'usuari'@localhost identified by 'contrasenya';
grant all privileges on bbdd.* to 'usuari'@localhost identified by 'contrasenya';
flush privileges;
show grants for 'usuari'@localhost;