Actualitzar les unitat d’embalatge de la OITM amb els factors de conversió de RISA

UPDATE R SET U_INTRX_EDIC_CUEXP=DADES.CALC 
FROM OITM R
JOIN (
SELECT IT.ItemCode,IT.U_INTRX_EDI_CUEXP,IT.U_INTRX_EDIC_UOMCAIXA,IT.U_INTRX_EDIC_CUEXP,FC.FC,ROUND(1/FC.FC,0) CALC 
FROM OITM IT
LEFT JOIN SGCMIT09..FCONV FC on FC.ARTIGO collate Modern_Spanish_CI_AS = IT.ItemCode and FC.UN2='Cj' 
WHERE IT.U_INTRX_EDIC_CUEXP is null) DADES on DADES.ItemCode=R.ItemCode

Factors de conversió dels articles

SELECT fc,UN2 FROM SGCMIT09.dbo.fconv WHERE artigo='076'

Codis de barres d’articles

SELECT * FROM SGAMIT09..CodBarrasArtigos

Picking d’ordres de distribució

SELECT * FROM SGAMIT09..Picking where NumeroOrdDistribuicao=155 and SerieOrdDistribuicao='A'

Ordres de distribució
Capsalera i línies

SELECT * FROM SGAMIT09..LIGAORDENSDISTC where numero=155 and Serie='A'
SELECT * FROM SGAMIT09..LIGAORDENSDISTD where numero=155 and Serie='A'

Capsalera d’ordres de distribució, on hi ha la indicació de si està oberta

SELECT Satisfeita FROM LIGAORDENSDISTC WHERE DATAVALIDACAO='20200113'
SELECT Artigo,lote,Sum(Qtd2) 
FROM SGAMIT09..Picking 
where NumeroOrdDistribuicao=8245 and SerieOrdDistribuicao='PA' 
group by Artigo,lote
order by Artigo

SELECT Artigo,Sum(Qtd2) 
FROM SGAMIT09..Picking 
where NumeroOrdDistribuicao=8245 and SerieOrdDistribuicao='PA' 
group by Artigo
order by Artigo

Tancar una ordre de distribució

UPDATE R SET Satisfeita=1 FROM SGAMIT09..LIGAORDENSDISTC R WHERE R.SERIE='PA' and R.NUMERO=9505

Obrir una ordre de distribució

UPDATE SGAMIT09..LIGAORDENSDISTC set Satisfeita=0 WHERE SERIE='AH' and NUMERO=5905
UPDATE SGAMIT09..LIGAORDENSDISTD set NGUIA=NULL,ESTADOENCOMENDA=0 WHERE SERIE='AH' and NUMERO=5905