Troç de codi per al Transaction Notification de SAP Business One per comprovar que els preus dels articles especificats a una comanda no siguin per sota del preu de compra:

/*
 DMB: Comprovar per les comandes que els preus dels articles no siguin més baixos que els preus de compra
*/
if @object_type='17' and @transaction_type='A'
begin
 declare @linia as int
 declare @itemCode as nvarchar(50)
 declare @preu as numeric(19,6)
 declare @ultimPreuDeCompra as numeric(19,6)

 DECLARE linies CURSOR FOR
 SELECT T1.VisOrder,IT.ItemCode,T1.Price, IT.LastPurPrc
 FROM ORDR T0
 JOIN RDR1 T1 on T1.DocEntry=T0.DocEntry
 JOIN OITM IT on IT.ItemCode=T1.ItemCode
 WHERE T0.DocEntry=@list_of_cols_val_tab_del;

 OPEN linies;
 FETCH NEXT FROM linies INTO @linia,@itemcode,@preu,@ultimPreuDeCompra;
 WHILE @@FETCH_STATUS = 0 
 BEGIN
  if @preu<@ultimPreuDeCompra
	begin
	 set @error='9001';
	 set @error_message='L''article '+@itemCode+' de la linia '+CAST(@linia+1 as nvarchar)+' te un preu inferior al de compra.';
	 BREAK;
	end;
  FETCH NEXT FROM linies INTO @linia,@itemcode,@preu,@ultimPreuDeCompra;
 END;
 CLOSE linies;
 DEALLOCATE linies;
end