A l’instal·lar el SAP Business One versió SQL Server cal configurar el motor de base de dades per que utilitzi la compaginació SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS

Origen (cal un S-USER de SAP): https://launchpad.support.sap.com/#/notes/987436