Crear un pfx a partir d’una clau privada i d’un certificat

openssl pkcs12 -export -out certificate.pfx -inkey privateKey.key -in certificate.crt -certfile CACert.crt

Veure el mòdul d’una clau privada i treure’n el hash

openssl rsa -noout -modulus -in privateKey.key | openssl md5

Veure el contingut d’un certificat

openssl x509 -noout -text -in certificate.crt