Cal tenir el openssl instal·lat, però amb aquest comandament podem guardar en un fitxer el certificat d’un servidor:

openssl s_client -showcerts -connect 127.0.0.1:8443 | openssl x509 -outform PEM > WS2022DMB.cer