Les distribucions modernes porten el comandament timedate per gestionar la zona horària.

Al executar el comandament podem veure com està configurada la hora al nostre servidor:

Per consultar les zones horàries disponibles:

sudo timedatectl list-timezones

Per especificar una zona en concret:

sudo timedatectl set-timezone Europe/Madrid

Si això dona algún error, es segurament per algún problema amb l’etiquetatge SELinux, cal executar el comandament:

sudo restorecon -Rv /etc

per restablir tots els contextes de seguretat del directori /etc