Crear un usuari per accedir al CVS

useradd -g users -G cvs -r -s /bin/false cvsgeneric
passwd cvsgeneric

Migrar un repositori CVS a GIT

Si el repositori no existeix:

git cvsimport -v -a -k -d /opt/CVS/CVS_Flex -C /tmp/GIT_CVS_DMB/Flex/LectorBase lectorbase
git branch -D origin
git remote add origin https://codi.intarex.com/ilector/ilector.git
git push origin --all

Si existeix: (només porta els canvis de la branca master)

git cvsimport -v -a -k -o master -d /opt/CVS/CVS_Flex -C /tmp/GIT_CVS_DMB/Flex/LectorBase lectorbase<br>

Migrar un repositori SVN a GIT

git svn clone file:///opt/SVN/svn/SBO --no-metadata --prefix "" --trunk /INTRXCorePlugins/PLGOPTIC /tmp/PLGOPTIC
git remote add origin https://codi.intarex.com/ilector/ilector.git
git push origin --all

Afegir un usuari SVN

htpasswd -c /etc/apache2/htpasswd svngeneric (crea el fitxer htpasswd amb el primer usuari)
(els següents, doncs el fitxer ja està creat) htpasswd /etc/apache2/htpasswd svngeneric2