Per connectar amb un dispositiu

adb connect <IP>

Eines bàsiques

ADB | Ve amb la instal·lació del Android Studio
ScrCpy | Control remot de dispositiu

Accedir al shell de l’Android TV

adb shell
adb -t <transport_id> shell

Per coneixer el Transport_Id de les connexions actual

adb devices -l

Mantenir la tele engegada

adb shell svc power stayon true

Deshabilitar el HOME per defecte

adb shell pm disable-user --user 0 com.google.android.tvlauncher
adb shell pm enable com.google.android.tvlauncher

Per saber on està instal·lada una aplicació

adb shell pm path me.effesor.flauncher

Per copiar del pc al android i al revés

adb push fitxerOrigenPC fitxerDestiAndroid (/sdcard/Download)
adb pull fitxerOrigenAndroid fitxerDestiPC

Per instal·lar un paquet

adb install nomAPKalPC

Seqüencia TV

adb connect tv-acabats-bmb.fym.net
adb push '.\iCloud Photos\FONS_1_OK.JPEG' /sdcard/Download
adb install '.\File Manager_3.2.8_apkcombo.com.apk'
adb install .\com.microsoft.rdc.androidx.apk
adb install .\FLauncher_0.18.0_apkcombo.com.apk
adb shell pm disable-user --user 0 com.google.android.tvlauncher
adb shell settings put global stay_on_while_plugged_in 0
adb shell settings put secure screensaver_enabled 0
adb shell settings put secure screensaver_activate_on_sleep 0
adb shell settings put secure screensaver_activate_on_dock 0
adb shell svc power stayon true
adb shell input keyevent 26
adb shell dumpsys display
adb disconnect