Crear un nou disc o partició, en aquest cas /dev/sdb a una màquina Linux

sudo pvcreate /dev/sdb
sudo vgs
sudo vgextend ubuntu-vg /dev/sdb
sudo vgdisplay
sudo lvs
sudo lvextend -l +100%FREE /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv
sudo resize2fs /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv

Si el volum es btrfs, es pot ampliar així:

sudo btrfs filesystem resize max /