Consulta per veure tots els albarans que tinguin articles amb més d’un lot:

SELECT 
T0.DocEntry
,T1.DocNum
,T0.LineNum
,T0.ItemCode
,COUNT(*) NumLots
FROM DLN1 T0
JOIN ODLN T1 on T1.DocEntry=T0.DocEntry
JOIN DLN8 T6 on T6.DocEntry=T0.DocEntry and T6.ItemCode=T0.ItemCode
JOIN OITL T3 on T3.DocEntry=T0.DocEntry and T3.DocType=15 and T3.DocLine=T0.LineNum
JOIN ITL1 T7 on T7.LogEntry=T3.LogEntry
JOIN OBTN T8 on T8.SysNumber=T7.SysNumber and T8.ItemCode=T7.ItemCode
WHERE T1.CardCode='C05397'	--and T0.DocEntry=352050
GROUP BY T0.DocEntry,T1.DocNum,T0.LineNum,T0.ItemCode
HAVING COUNT(*) > 1
ORDER BY T0.DocEntry