Factors de conversió dels articles

SELECT fc,UN2 FROM SGCMIT09.dbo.fconv WHERE artigo='076'

Codis de barres d’articles

SELECT * FROM SGAMIT09..CodBarrasArtigos

Picking d’ordres de distribució

SELECT * FROM SGAMIT09..Picking where NumeroOrdDistribuicao=155 and SerieOrdDistribuicao='A'

Enllaç entre albarans, comandes i ordres de distribució

SELECT * FROM SGAMIT09..LIGAORDENSDISTD where numero=155 and Serie='A'

Capsalera d’ordres de distribució, on hi ha la indicació de si està oberta

select * from LIGAORDENSDISTC where DATAVALIDACAO='20200113'