Scripts de primera necessitat

Llista d’scripts de SQLServer de primera necessitat

Who is active Script per saber l’estat actual del SQLServer Anar a la pàgina de descàrrega
Ola Hallendren Scripts de manteniment del servidor Anar a la pàgina web
Brent Ozar Scripts de primers auxilis al SQLServer Descarregar