Habilitar la versió del protocol SMB per accedir a recursos compartits d’ordinadors amb Windows XP desde Windows 10:

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName smb1protocol

Deshabilitar-ho:

Disable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName smb1protocol

Veure el estat:

Get-WindowsFeature FS-SMB1