Per veure la estructura d’una taula d’un esquema HANA, sense haver de partir massa: (calen permissos adicionals)

SELECT * 
FROM SYS.COLUMNS 
WHERE SCHEMA_NAME='<esquema>' and TABLE_NAME='<taula>'