Cancel·lar (matar) una sessió (Nota SAP 2092196)

ALTER SYSTEM DISCONNECT SESSION 'Connect-ID'

Procediment per canviar la contrasenya del SYSTEM
HANA 1.0 (Blogs de SAP)

1. Parar instancia HANA -> ndbadm -> /usr/sap/NDB/HDB00/HDB stop
2. Iniciar el servidor de noms -> /usr/sap/NDB/HDB00/exe/hdbnameserver
3. NOVA SESSIO -> ndbadm -> Iniciar el servidor de compilació -> /usr/sap/NDB/HDB00/hdbcompileserver
4. NOVA SESSIO -> ndbadm -> Iniciar servidor d'indexat -> /usr/sap/NDB/HDB00/exe/hdbindexserver -resetSystemUser
4.1 Esperar a que surti l'indicador per especificar la nova contrasenya
4.2 Canviar la contrasenya i finalitzar el servidor CTRL-C
5. Parar els altres servidors amb CTRL-C
6. Reiniciar la base de dades -> /usr/sap/NDB/HDB00/HDB start

Espai ocupat per les taules al disc:

SELECT
 SCHEMA_NAME
 ,TABLE_NAME
 ,ROUND(DISK_SIZE/1024/1024,2) as "MB"
FROM
 PUBLIC.M_TABLE_PERSISTENCE_STATISTICS
ORDER BY "MB" DESC

Espai ocupat en memòria per les taules:
(Cal separar els consums depenent de si son taules del tipus ColumnStore, que es guarden totes a memòria i les del tipus RowStore)

-- Column Store
SELECT 
 TABLE_NAME AS "Table"
 ,ROUND(MEMORY_SIZE_IN_TOTAL/1024/1024, 2) as "MB" 
FROM
 M_CS_TABLES 
ORDER BY "MB" DESC

-- Row Store
SELECT 
 "SCHEMA_NAME"
 ,"TABLE_NAME"
 ,ROUND((USED_FIXED_PART_SIZE + USED_VARIABLE_PART_SIZE)/1024/1024) as "MB" 
 ,"LOAD_STATUS"
FROM M_RS_TABLES
ORDER BY "MB" DESC

Espai ocupat en memória per cada esquema:

SELECT schema_name, 
 ROUND(SUM(MEMORY_SIZE_IN_TOTAL)/1024/1024) as "Column Tables MB Used" 
FROM M_CS_TABLES 
GROUP BY schema_name
ORDER BY "Column Tables MB Used" DESC

Mostrar les taules d’un esquema:

SELECT * 
FROM 
 SYS.M_TABLES 
WHERE SCHEMA_NAME ='A20174_ECOALF_PRODL'
ORDER BY 
 "RECORD_COUNT" DESC

Memoria utilitzada per instància:

SELECT 
 HOST
 ,ROUND(INSTANCE_TOTAL_MEMORY_USED_SIZE/1024/1024/1024, 2) as "Current Used Memory GB" 
FROM 
 M_HOST_RESOURCE_UTILIZATION

Les dades de les taules (inclòses les temporals) les guarda el indexserver, i per veure la seva memòria:

SELECT 
 HOST
 ,ROUND(TOTAL_MEMORY_USED_SIZE/1024/1024/1024, 2) as "Used Memory GB" 
FROM M_SERVICE_MEMORY
WHERE SERVICE_NAME = 'indexserver'

Veure el pic de memòria utilitzada i l’instant en el temps en que s’ha produït:
(Es pot canviar el valor del TOP per veure com evoluciona l’ús de la memòria amb el temps)

SELECT 
 TOP 1 
 HOST 
 ,SERVER_TIMESTAMP
 ,ROUND(INSTANCE_TOTAL_MEMORY_USED_SIZE/1024/1024/1024) as "Peak Used Memory GB" 
FROM _SYS_STATISTICS.HOST_RESOURCE_UTILIZATION_STATISTICS 
ORDER BY "Peak Used Memory GB" DESC

Veure la memòria resident actual:
(És la memòria ocupada pel HANA + tots els processos del sistema operatiu)

SELECT 
 ROUND(SUM(PHYSICAL_MEMORY_SIZE/1024/1024/1024)) AS "DB RESIDENT Memory GB" 
FROM 
 SYS.M_SERVICE_MEMORY

Veure el llindar màxim de memòria que pot utilitzar HANA:

SELECT 
 HOST
 ,ROUND(ALLOCATION_LIMIT/1024/1024/1024, 2) as "Allocation Limit GB"
FROM 
 PUBLIC.M_HOST_RESOURCE_UTILIZATION