El client i el servidor s’han de poguer verificar mutuament, per tant el procés ha de ser a les dues bandes:

ssh-keygen -t rsa

Posa el parell de claus privada/publica al directori .ssh de l’usuari que vulguen utilitzar

cat id_rsa.pub >> ~\.ssh\authorized_keys
chmod 700 ~\.ssh\authorized_keys