Error SII: 1176 FechaRegContable es inferior a FechaExpedicionFacturaEmisor

Modificació al Transaction Notification de SAP Business one per assegurar que data de comptabilització de factures de compres sempre  es inferior a la del document, i així evitar problemes al pujar-les al SII.

Logicament, aquesta modificació cal fer-la dintre del procediment Transaction Notification de INTAREX (INTRX_SP_TransactionNotification)

-- Una factura de compres no pot tenir una data de comptabilització inferior a la del document
-- Autor: David Marti (david.marti@intarex.com)
-- Data: 13/06/2018
if (@object_type='18') and (@transaction_type='U' or  @transaction_type='A')
begin
  declare @dataComptabilitacio date;
  declare @dataDocument date;
  select @dataComptabilitacio=DocDate,@dataDocument=TaxDate from opch where DocEntry=@list_of_cols_val_tab_del;
  if (@dataComptabilitacio<@dataDocument)
  begin
    set @error=500;
	set @error_message='La fecha de contabilización debe ser menor que la fecha del documento!';
  end
end